Lễ Tạ Ơn tại West Wind Inn

NormandieSeaside Khách West Wind Inn trong Lễ Tạ Ơn có một điều trị đặc biệt chờ đợi! Bạn sẽ được đi bộ khoảng cách đến một nhà hàng lớn phục vụ ngày Lễ Tạ Ơn.

Chúng tôi đang nói ở đây của. Họ sẽ được phục vụ 15:30-07:30 ngày tạ ơn.

Yêu cầu đặt phòng nghỉ có nhu cầu cao này - xin vui lòng gọi Ext. 310.

Hy vọng để xem bạn có! Chúng ta đều có rất nhiều điều để tạ ơn.

Tagged with: , , ,
Được đăng trong Blog Post