Lưu trữ hàng tháng: Tháng 8 năm 2013

BIG Nghệ thuật 2013 Is Coming!

Khi mọi người hình ảnh "thiên đường", họ không nghĩ rằng chỉ cần lắc lư lòng bàn tay, những bãi biển hấp dẫn và thức uống nhiệt đới với ô nhựa. Họ tưởng tượng một nơi với rất nhiều kinh nghiệm thường dễ chịu. West Wind Inn có một khóa trên lòng bàn tay, các ...

Được dán nhãn: , , ,
Được đăng trong bài viết Blog