Lưu trữ hàng tháng: tháng 8 năm 2013

BIG Nghệ thuật 2013 Is Coming!

Khi mọi người hình ảnh "thiên đường", họ không nghĩ rằng chỉ cần lắc lư lòng bàn tay, lôi kéo những bãi biển nhiệt đới và đồ uống với ô nhựa. Họ tưởng tượng một nơi với rất nhiều kinh nghiệm thường dễ chịu. West Wind Inn có một khóa trên lòng bàn tay, các ...

Tagged with: , , ,
Được đăng trong Blog Post