Lưu trữ hàng tháng: Tháng 8 năm 2013

BIG Arts 2013 Is Coming!

Khi mọi người hình ảnh "thiên đường", họ không nghĩ rằng chỉ cần lắc lư lòng bàn tay, lôi kéo những bãi biển và các đồ uống nhiệt đới với ô nhựa. Họ tưởng tượng một nơi có rất nhiều kinh nghiệm thường dễ chịu. West Wind Inn có một khóa trên lòng bàn tay, các ...

Tagged with: , , ,
Posted in Blog Post