Lưu trữ hàng tháng: May 2012

4 hàng năm của pháo hoa ngày hiển thị trên đảo Sanibel

Sau hai năm đấu tranh gây quỹ, thứ 4 hàng năm là ngày bắn pháo hoa trên đảo Sanibel sẽ được manged bởi Phòng Thương mại. Thiên Chúa ban phước cho họ và Trình bày tài trợ năm nay - John & Jay tại John R ...

Được đăng trong bài viết Blog