Lưu trữ hàng tháng: May 2012

4 hàng năm là ngày bắn pháo hoa trên đảo Sanibel

Sau hai năm đấu tranh gây quỹ, thứ 4 hàng năm là ngày bắn pháo hoa trên đảo Sanibel sẽ được manged bởi Phòng Thương mại. Đức Chúa Trời ban phước cho họ và Trình bày tài trợ năm nay - John Jay ở John R ...

Được đăng trong Blog Post