Lưu trữ hàng tháng: tháng năm 2012

4 hàng năm của Tháng bắn pháo hoa trên đảo Sanibel

Sau hai năm đấu tranh gây quỹ, thứ 4 hàng năm là ngày bắn pháo hoa trên đảo Sanibel sẽ được manged do Phòng Thương mại. Thiên Chúa chúc lành cho họ và Trình bày tài trợ năm nay - John & Jay tại John R ...

Posted in Blog Post