امکانات ما

راههای زیادی برای لذت بردن از غرب باد مسافرخانه صرف زمان در استخر زیبا وجود دارد. لذت بردن از نوشیدنی خنک و غذا های گاه به گاه در بالا نوار استخر دک ..

_0971022209
_5173017479
_9578443948

بازی در خلیج مکزیک. کاوش در کف شنی و ساحل برای دیدن آنچه که شما می توانید پیدا کنید!

_7802487347
_2906671128
_5106113967

نگاهی به کروز بمباران محلی؛ ماجراهای در بهشت میدارد تا در اینجا!

سعی کنید دست خود را در تنیس یا شافل بورد.
_5972973283
ناهار خوردن در میخانه NORMANDIE ساحلی است.
_9259809547
پایان هر روز با غروب آفتاب Sanibel. _5106113967

بازدید فعالیتها برای کشف لذت می شود در جزیره یافت - و خاموش.

با کلیک بر روی عکس زیر برای تصاویر با اندازه

پاسخ دهید