به غرب باد مسافرخانه قرعه کشی خوش آمدید.

خوانده شده از غرب باد مسافرخانه خبرنامه سه ماهه .